Publikace

Běh prekluzivní lhůty v případě dodatečného daňového přiznání

Běh prekluzivní lhůty v případě dodatečného daňového přiznání

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23.4.2010, čj. 5 Afs 73/2006 – 63, v duchu předešlé judikatury rozšířeného senátu Nejvyššího správní soudu ze dne 23.2.2010 čj. 7 Afs 20/2007 – 73 ohledně běhu prekluzivní lhůty v případě mimořádných…
Zápočet srážkové daně odvedené z licenčních poplatků v České republice na daňovou povinnost v Německu

Zápočet srážkové daně odvedené z licenčních poplatků v České republice na daňovou povinnost v Německu

Česká dceřiná společnost vyplácela licenční poplatky své německé mateřské společnosti a v Čechách z nich odvedla 5% srážkovou daň v souladu s článkem 12 smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Německem. Německý finanční úřad odmítnul mateřské…
Vklad podniku či jeho části a jeho účtování

Vklad podniku či jeho části a jeho účtování

V dnešním čísle časopisu Finanční Management bychom Vás chtěli krátce informovat o vkladu podniku a jeho dopadech do účetnictví a do základního kapitálu obchodní společnosti. Níže se budeme věnovat popisu dané problematiky a krátce také bude…
Změna stanovení místa plnění při poskytnutí služby novelou platnou od 1.1.2010

Změna stanovení místa plnění při poskytnutí služby novelou platnou od 1.1.2010

Novelou č. 489/2009 Sb. se změnil zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Touto novelou, která vyšla ve sbírce listin 31.12.2009 a nabyla účinnosti 1.1.2010 bylo změněno stanovení místa plnění při poskytnutí přeshraničních služeb. Stanovení…
Novinky v daňové správě od 1. 1. 2011

Novinky v daňové správě od 1. 1. 2011

Jedinou významnou změnou v daňové správě od 1.1.2011 není pouze to, že v účinnost vstoupí nový zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ale v souvislosti s probíhající „daňovou reformou“ byla provedena i významná změna zákona č. 531/1990 Sb., o územních…
Souhlas valné hromady nebo dozorčí rady vyžadovaný obchodním zákoníkem

Souhlas valné hromady nebo dozorčí rady vyžadovaný obchodním zákoníkem

I když všem je známa poučka, že neznalost zákona neomlouvá, mnohdy se setkáváme s neznalostí vybraných požadavků obchodního zákoníku, které se týkají souhlasu valné hromady nebo dozorčí rady s určitými úkony prováděnými jménem společnosti. V tomto…
Osvobození licenčních poplatků od daně z příjmů právnických osob s účinností od 1. 1. 2011

Osvobození licenčních poplatků od daně z příjmů právnických osob s účinností od 1. 1. 2011

K 1. 5. 2004 byla do zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) implementována směrnice rady 2003/49ES, o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků mezi přidruženými společnostmi z různých členských států (dále jen „Směrnice“). Cílem…
Mzda při zapůjčení zaměstnance

Mzda při zapůjčení zaměstnance

Pokud nemá zaměstnavatel pro své zaměstnance dočasně práci, nemusí je propouštět nebo jim proplácet náhradní volno. Existuje účinné řešení, kterým je dočasné přidělení (pronájem) zaměstnance. Podmínky pro postup zaměstnavatelů upravuje zákon č. 262…