Publikace

Daňové podvody: Osvobození od DPH při dodání zboží do jiného členského státu dle některých závěrů NSS

Daňové podvody: Osvobození od DPH při dodání zboží do jiného členského státu dle některých závěrů NSS

Dle ustálené judikatury Evropského soudního dvora lze přiznat dodavateli osvobození při dodání zboží do jiného členského státu i v případě následného daňového podvodu a to za předpokladu, že dodavatel jednal v dobré víře a přijal veškerá rozumná…
Zálohy na výplatu podílu na zisku

Zálohy na výplatu podílu na zisku

Zákon o obchodních korporacích zavedl v rámci rekodifikace soukromého práva možnost, aby obchodní korporace vyplácely zálohy na podíly na zisku. Tento článek Vás seznámí s možnostmi výplaty podílu na zisku – kdy, komu a kolik je možné vyplatit, kdo…
Automatická výměna informací OECD standard a implementace do práva Evropské unie

Automatická výměna informací OECD standard a implementace do práva Evropské unie

V dubnu 2013 schválili ministři financí G20 nový globální standard v boji proti daňovým únikům – Automatickou výměnu informací (AEOI). V červnu 2014 byl tento dokument prohlášen za běžný standard a publikován v rámci OECD. V prosinci 2014 byla…
Solární panely: daňově uznatelná rezerva na likvidaci panelů

Solární panely: daňově uznatelná rezerva na likvidaci panelů

Daňově uznatelná rezerva na likvidaci panelů je v současnosti diskutovaným tématem. Rádi bychom Vás tedy v následujícím textu ve stručnosti informovali o základních pravidlech jejího uplatnění. Nejprve trochu z historie. V roce 2013 byla zákonem o…
Výsledek hospodaření běžného období

Výsledek hospodaření běžného období

V rámci našeho „seriálu“ zaměřeného na jednotlivé položky rozvahy se v dnešním díle budeme zabývat jednou ze složek vlastního kapitálu, a to je Výsledek hospodaření běžného účetního období a Výsledek hospodaření minulých let. Výsledek hospodaření…
Výsledek hospodaření minulých let

Výsledek hospodaření minulých let

Výsledek hospodaření minulých let je stejně jako výsledek hospodaření běžného účetního období součástí pasiv a opět se jedná o jednu z položek vlastního kapitálu. Výsledek hospodaření minulých let představuje zdroje vytvořené v minulých letech po…
Kvalita auditorské činnosti

Kvalita auditorské činnosti

Podobně jako účetní jednotky podléhají povinnému či dobrovolnému ověření účetní závěrky ze strany auditorů, jsou i samotní auditoři prověřováni - kontrolováni, zda plní své zákonem stanovené povinnosti. Tuto kontrolu provádí Komora auditorů ČR. I v…
Zdlouhavé prověřování nároku na odpočet správcem daně není zadarmo

Zdlouhavé prověřování nároku na odpočet správcem daně není zadarmo

V roce 2014 Nejvyšší správní soud (NSS) rozhodl, že následky zdlouhavého prověřování nároku na odpočet DPH ze strany správce daně, nemůže v celé míre snášet pouze daňový subjekt. V reakci na toto rozhodnutí NSS došlo k 1. lednu 2015 k novelizace…