Publikace

Časové rozlišení (aktivní i pasivní)

Časové rozlišení (aktivní i pasivní)

Akruální princip. Právě tento princip bude hlavním zájem dnešního článku. Jedná se o účetní princip, podle kterého jsou důsledky obchodních transakcí, či jiných událostí uznány v období, k němuž se vztahují. Tento princip je jednou z podstatných…
Za den uskutečnění zdanitelného plnění v případě mank nelze považovat pouze rozvahový den

Za den uskutečnění zdanitelného plnění v případě mank nelze považovat pouze rozvahový den

Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) ve svém nedávném rozhodnutí shledal, že krajský soud a správce daně dospěli k nesprávnému právnímu závěru v případě stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění u mank. Za den uskutečnění zdanitelného plnění v…
Transferové ceny v Lucembursku. V čem je případ internetového prodejce Amazon zajímavý?

Transferové ceny v Lucembursku. V čem je případ internetového prodejce Amazon zajímavý?

V říjnu loňského roku Evropská komise vydala dílčí rozhodnutí v případu Amazon. Spor je veden v tom směru, zda Lucembursko jako členský stát Evropské unie neposkytlo daňovou dohodou v oblasti převodních cen (tzv. APA) uzavřenou v roce 2004 se…
V nových dotacích z EU čekají na žadatele miliardy

V nových dotacích z EU čekají na žadatele miliardy

Rádi bychom vám v následujícím článku představili Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), neboť by mohl být užitečný právě pro vaši firmu. Cílem OP PIK je dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na…
Daňové změny na Slovensku: Zmařené investice a jejich zahrnování do základu daně od 1. 1. 2015

Daňové změny na Slovensku: Zmařené investice a jejich zahrnování do základu daně od 1. 1. 2015

Zmařenou investicí se rozumí investice, která je zastavena a nebude se v ní v následujících obdobích pokračovat.  Ve chvíli, kdy společnost rozhodne o tom, že investice nebude dokončena, je nutno danou investici odepsat do nákladů. Otázka daňové…
Informace GFŘ k rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti

Informace GFŘ k rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti

V rámci režimu přenesení daňové povinnosti při dodání vybraného druhu zboží nebo poskytnutí vybrané služby mezi dvěma plátci DPH v tuzemsku, daň z přidané hodnoty nepřiznává dodavatel, který plnění poskytl, ale tato povinnost přechází na příjemce…
Jak dlouho může správce daně vyměřit daň, aneb kdy může daňový subjekt slavit?

Jak dlouho může správce daně vyměřit daň, aneb kdy může daňový subjekt slavit?

Promlčení nebo prekluze? Základní rozdíl mezi promlčením a prekluzí spočívá v tom, že promlčením právo nezaniká, prekluzí ano. Plnění z promlčeného práva lze však omezit námitkou dlužníka, který z důvodu promlčení nechce plnit. Dojde-li však v…
Režim jednoho správního místa, neboli „Mini One Stop Shop“

Režim jednoho správního místa, neboli „Mini One Stop Shop“

Změny při stanovení místa plnění Již 12. února 2008 byla schválená Směrnice Rady EU č. 2008/8, která upravila pravidla pro stanovení místa plnění u služeb. Účinnost této Směrnice byla rozdělena do několika etap. Až 1. ledna 2015, tj. skoro 7 let po…