Publikace

Zásoby

Zásoby

Zásoby představují stěžejní položku majetku většiny výrobních a obchodních podniků. Nejčastěji se jedná o materiál, zboží a výrobky. Setkáme se taktéž s nedokončenou výrobou a polotovary či zvířaty. V dnešním článku se budeme věnovat základnímu…
Nemilé překvapení v podobě obdržení exekučního příkazu

Nemilé překvapení v podobě obdržení exekučního příkazu

Pod tíhou obchodních starostí a administrativních povinností spojených s každodenní činností daňového subjektu, může daňový subjekt snadno opomenout uhradit svoji daňovou povinnost. Toto opomenutí však může mít pro daňový subjekt fatální následky v…
I postup k odstranění pochybností v případě vykázání daňového odpočtu má své časové mantinely

I postup k odstranění pochybností v případě vykázání daňového odpočtu má své časové mantinely

Zdá se, že nekončícím řízením ve věci postupu k odstranění pochybností ve věci vykázání daňového odpočtu odzvonila hrana. Na základě novely Daňového řádu, který nabyl účinnosti 1. ledna 2015, je správce daně alespoň částečně povinen nést náklady za…
Účtování a daňové konsekvence příjmu z prodeje majetkového cenného papíru či podílu na obchodní korporaci, který není cenným papírem – 2. část

Účtování a daňové konsekvence příjmu z prodeje majetkového cenného papíru či podílu na obchodní korporaci, který není cenným papírem – 2. část

V dnešním vydání našeho newsletteru bychom chtěli navázat na minulé vydání, kde jsme se zabývali účetními řešením a zdaněním cenných papírů a podílů splňujících podmínky pro osvobození od daně z příjmů. Pokud příjem z převodu cenného papíru nebo…
Zdaňování odměny jednatele srážkovou daní

Zdaňování odměny jednatele srážkovou daní

Jak jsme informovali již dříve, od roku 2014 došlo k zásadní změně u zdaňování jednatelů, českých daňových nerezidentů. Odměny jednatelů nerezidentů nejsou považovány za příjem ze závislé činnosti, ale za speciální příjem, který se daní srážkovou…
Ručení za nezaplacenou daň

Ručení za nezaplacenou daň

Ručení představuje tradiční institut sloužící věřiteli k zajištění jeho závazků. Jedná se tak o vztah mezi věřitelem a ručitelem, jehož předmětem je závazek ručitele uspokojit pohledávku věřitele, za předpokladu, že ji neuspokojil sám dlužník.…
Oprava výše DPH za dlužníky v insolvenčním řízení v návaznosti na nedávné rozhodnutí NSS

Oprava výše DPH za dlužníky v insolvenčním řízení v návaznosti na nedávné rozhodnutí NSS

Nedávné rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (dále jen „NSS“) může opět zásadně změnit doposud aplikovanou praxi v případě opravy výše DPH za dlužníky v insolvenčním řízení. Podstatou předmětného rozhodnutí bylo posouzení správného výkladu…
KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

V návaznosti na seriál článků rozvahy se v dnešním díle budeme zabývat položkou krátkodobého finančního majetku, která představuje pro společnost vysokou likviditu. Tento majetek slouží společnostem k zajištění činnosti, především k úhradám závazků,…