Veronika Odrobinová

Veronika je zakládající partnerkou advokátní kanceláře GT Legal. Předtím Veronika působila více než 20 let v několika mezinárodních advokátních kancelářích. Veronika je zprostředkovatelem kolektivních sporů jmenovaným Ministerstvem práce a sociálních věcí a místopředsedkyní spolku Czech Employment Lawyers Association, který sdružuje advokáty specializované na pracovní právo.  Veronika je doporučena mezinárodními žebříčky Chambers a Who's Who Legal pro pracovní právo. Vedle advokátní praxe se věnuje rovněž publikační a přednáškové činnosti, mj. přednáší pro vzdělávací agenturu VOX, nakladatelství Forum a je spoluautorkou komentáře k zákoníku práce nakladatelství C.H. Beck (2018).

Publikace

Zvláštní povinnosti členů statutárního orgánu v případě úpadku obchodní korporace

Zvláštní povinnosti členů statutárního orgánu v případě úpadku obchodní korporace

Novela zákona o obchodních korporacích přinesla s účinností k 1. lednu 2021 i podstatnou změnu ve věci odpovědnosti členů statutárního orgánu v případě úpadku obchodní korporace, kterou blíže představujeme v tomto článku. Před 1. lednem 2021 Ručení…
Nové standardní smluvní doložky v GDPR

Nové standardní smluvní doložky v GDPR

Co jsou to standardní smluvní doložky?Standardní smluvní doložky (Standard Model Clauses, Standard Contractual Clauses) jsou jedním z nejjednodušších a nejpoužívanějších nástrojů pro zajištění záruk ochrany osobních údajů, jež vyžaduje obecné…
Evidující osoby

Evidující osoby

Evidující osobou, tedy osobou, která má povinnost získávat a zaznamenávat údaje o svém skutečném majiteli, jsou všechny právnické osoby (pokud skutečného majitele mají) se sídlem v České republice a svěřenský správce (nebo osoba v obdobném postavení…
Do kdy je nutné zápis upravit v souladu s novým zákonem?

Do kdy je nutné zápis upravit v souladu s novým zákonem?

Evidující osoby, které nejsou obchodními korporacemi, a doposud nezajistily zápis údajů o skutečném majiteli do příslušné evidence, tak musí učinit nejpozději do 1. prosince 2021. Pokud zápis již zajistily podle předchozí právní úpravy, musí do 1.…
Zápis do evidence skutečných majitelů

Zápis do evidence skutečných majitelů

Zápis do evidence skutečných majitelů provádí soud nebo notář. Návrh na zápis podává zpravidla evidující osoba, respektive osoby oprávněné za ní jednat. Nepodá-li však evidující osoba návrh na zápis do 15 dnů ode dne, kdy jí povinnost vznikla, může…
Poplatek za zápis

Poplatek za zápis

Zápis údajů o skutečném majiteli do evidence skutečných majitelů nebo za jejich nahrazení nebo výmaz bez náhrady podléhá soudnímu poplatku. Jeho výše činí: v případě obchodní korporace 4 000 Kč; fundace, ústavu, svěřenského fondu nebo zahraničního…
Řízení o nesrovnalosti a následky nesrovnalosti

Řízení o nesrovnalosti a následky nesrovnalosti

Řízení o nesrovnalosti Pokud orgán veřejné moci při výkonu své činnosti zjistí nesrovnalost zápisu v evidenci skutečných majitelů, oznámí tuto skutečnost soudu, který je příslušný k zápisu. Oznámení o nesrovnalosti může učinit též povinná osoba…
Sankce

Sankce

Zákon s nesplněním některých jím uložených povinností spojuje přestupkovou odpovědnost. Přestupku se může dopustit evidující osoba v případě, že nezajistí zápis žádného údaje do evidence skutečných majitelů, nebo nezajistí, ani do 15 dnů od právní…