Petra Čechová

Účetní specialista

Petra je účetní specialistkou a je garantem pro silniční daň. Má mnohaleté zkušenosti z oddělení účetnictví i auditu. V rámci svého dosavadního působení spolupracovala s klienty napříč obory a odvětvími v různých softwarech. Zaměřuje se na poradenství při zakládání společností, krizové řízení účtáren a finanční řízení. Provádí manažerský dozor nad vedením účetnictví, účetními závěrkami a reportingy a poskytuje účetní poradenství v souvislosti s daněmi. Dále se podílí na auditu účetních závěrek v souladu s českými účetními předpisy.

Publikace

Vládní podpory nejen v souvislosti s pandemií Covidu-19 aneb účtujete o nich správně?

Vládní podpory nejen v souvislosti s pandemií Covidu-19 aneb účtujete o nich správně?

Pojem vládní (státní) podpora, dotace, příspěvek atd. je všeobecně znám a mnozí z nás, kteří se zabývají účetní problematikou se museli mnohokrát rozhodovat, co se vlastně skrývá pod tímto termínem, aby mohlo dojít ke správnému proúčtování, a tedy i…
Nový návrh směrnice pro nefinanční vykazování byl představen!

Nový návrh směrnice pro nefinanční vykazování byl představen!

Dne 21.dubna 2021 byl Evropskou komisí přijat návrh nové směrnice na podávání zpráv o udržitelnosti podniků (Corporate Sustainability Reporting Directive-CSRD). Jedná se o rozšíření již platné směrnice 2014/95/EU– Non-Financial Reporting Directive …
Dlouhodobý majetek – dokumentace a nastavení plánu odepisování

Dlouhodobý majetek – dokumentace a nastavení plánu odepisování

U mnoha společností je dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek velmi významnou, často i nejvýznamnější položkou aktiv. Jedná se o aktiva, která společnosti slouží k zajištění její činnosti – budovy, stroje, vybavení kanceláří, auta, software a další.…
Úskalí účtování organizační složky v zahraničí

Úskalí účtování organizační složky v zahraničí

Asi každý z nás se již setkal s pojmem organizační složka, resp. od roku 2014 (v souvislosti s rekodifikací soukromého a obchodního práva) s pojmem odštěpný závod. Jelikož v praxi je stále používanějším pojmem organizační složka, dovolíme si v tomto…
Kategorizace účetních jednotek, aneb víte, jaké jsou Vaše povinnosti?

Kategorizace účetních jednotek, aneb víte, jaké jsou Vaše povinnosti?

Novelou zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen „zákon“), došlo s účinností od 1.1.2016 k zavedení kategorizace účetních jednotek. Zákon ve svém ustanovení § 1b stanovil čtyři kategorie účetních jednotek a to mikro, malou, střední a velkou…
Struktura Výkazu zisku a ztráty, vykazování

Struktura Výkazu zisku a ztráty, vykazování

  V článku s názvem „Co se účtuje do Výkazu zisku a ztráty dle Vyhlášky a ČÚS“ jsme Vás krátce informovali o změnách ve výkazu zisku a ztráty, které zapříčinila novela zákona o účetnictví a související vyhlášky. Hlavní změna je v oblasti účtování a…